Rumsspray Mystik

Mystik har en förförisk doftkombination av bl.a. blommig jasmin och varm sandelträ. Med mint som topnot är den här rumssprayen perfekt för den som gillar maffigare dofter.

Topnot: gröna löv, gråbo, citrus, mint.

Basnot: patchouli, lavendel, bärnsten, jasmin.

Hjärtnot: vanilj, mysk, sandelträ.

250ml.

Våra rumssprayer är förpackade i återvinningsbara PET flaskor med ett munstycke som sprider sprayen jämnt och fint.

Observera att våra rumssprayer inte lämpar sig som linne-/textilspray då basen är etanol.

Fördelen med detta är att du får en rumsspray där doften vara längre.


Innehåller: Kumarin, Linalool, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan orsaka allergisk reaktion.

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid brand: Släck med skum, koldioxid, pulver.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.

UFI: YM00-V0Y6-1009-7P40  

Välj en variant:

269,00 kr